TRENERZY I WYKŁADOWCY


Zbigniew Szczuka,
wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie. W jego nadzorze znajdują się m.in. sądy pracy i ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w prawie pracy. Jest autorem komentarza do Kodeksu Pracy, książek pt.: "Wypadki przy pracy", "Urlopy pracownicze" oraz licznych opracowań z zakresu prawa pracy publikowanych w "Gazecie Sądowej", "Prawo i Gospodarka", "Prawo Pracy". Od wielu lat prowadzi również wykłady z prawa pracy dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz firmach szkoleniowych.


Maria Ewa Skulska
biegły rewident, prezes firmy audytorskiej , biegły sądowy , od lat prowadzi szeroką  działalność ekspercką oraz dydaktyczną  w ramach wielu szkoleń organizowanych przez KIBR, OIRP, w szkołach wyższych (m.in. w EWSPiA).

Anna M. Wróbel,
mediator z listy Sądu Okręgowego w Warszawie, mediator przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, ekspert ds. komunikacji. Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów biznesowych i gospodarczych.  Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Collegium Civitas.   Praktyczne zastosowanie metod ADR (Alternatywnego Rozwiązywania Sporów) w połączeniu z umiejętnościami komunikacyjnymi potwierdza certyfikat studiów podyplomowych "Negocjacje i Mediacje", a wiedza o międzynarodowym w biznesie znajduje potwierdzenie w certyfikacie studiów podyplomowych "Stosunki międzynarodowe i dyplomacja", zakończonych praktyką w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.

Grzegorz Kister,
sędzia  Sadu Gospodarczego od 1996 r, w sądzie gospodarczym w Lublinie od  1999 r. Orzekał w wydziałach: Gospodarczym procesowym. KRS, a od 1.01. 2004  jest przewodniczącym Wydziału Gospodarczego do spraw Upadłościowych i  Naprawczych Sądu Rejonowego w Lublinie.  W roku 2003 był delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie w Departamencie Sądów Powszechnych zajmował się prawem gospodarczym, a przede wszystkim prawem upadłościowym. Z ramienia ministerstwa  przygotowywał projekt instrukcji sądowej  dotyczącej postępowania upadłościowego.
Od kilku lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz na aplikacji radcowskiej z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego.

Janusz A. Mika,
adwokat,wpisany na listę adwokacką od 1984 roku, praktyka indywidualna, specjalizacja w dziedzinie prawa karnego gospodarczego i ruchu drogowego, prawa karnego skarbowego i prawa medycznego. Kancelaria zajmuje się również sprawami  z zakresu prawa administracyjnego, prawa cywilnego oraz prawa karnego-medycznego.

dr Ryszard Zbigniew Kuciński
adwokat Studia ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1987 – 1999 był zatrudniony w jednostkach Prokuratury (Prokuratura Rejonowa w Zakopanem, Prokuratura Wojewódzka w Nowym Sączu oraz Prokuratura Okręgowa w Warszawie). W 1995 roku ukończył kurs maklera papierów wartościowych. Pracując w Wydziale Śledczym Prokuratury Okręgowej w Warszawie jako pierwszy zajmował się zwalczaniem przestępczości giełdowej. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim i w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Od szeregu lat prowadzi wykłady dla pracowników sektora finansowego. Od 1999 roku jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jest radcą prawnym i adwokatem. Prowadzi samodzielną kancelarię adwokacką (Warszawa 00-585 ul. Bagatela 10/11). Od szeregu lat specjalizuje się w zagadnieniach prawa karnego gospodarczego i w problematyce obrotu gospodarczego.

dr Piotr Szczepankowski.
Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu (studia Master in International Business). Absolwent Program for Entrepreneurship Education in Central Europe realizowanego w Babson College Central Connecticut State University (USA). Pracownik naukowo – dydaktyczny (adiunkt) w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Wieloletni pracownik Wydziału Zarządzania U.W. Były dziekan w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźminskiego w Warszawie. Były kierownik zespołu doradców firmy doradczej „Uniconsult” w Warszawie oraz wiceprezes Centrum Consultingu i Badań Businessu „Ekspert” w Warszawie. Były członek Rady Nadzorczej Fabryki Butli Technicznych „Milmet” S.A. w Sosnowcu. Sekretarz Rady Upowszechniania Akcjonariatu w Polsce. Wykładowca i trener współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi, wyspecjalizowany w przedmiotach z zakresu zarządzania finansami, szczególnie: analizy finansowej, oceny inwestycji i projektów gospodarczych, zarządzania strukturą kapitałów, wyceny i zarządzania wartością spółki, fuzji i przejęć.  Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów zamieszczanych m.in. w „Biuletynie Finansów i Rachunkowości” (Wydawnictwo Infor), „Analizie i Kontroli Finansowej w Praktyce” i „Doradcy Dyrektora Finansowego” (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka) oraz kilkunastu podręczników i monografii, w tym: „Analiza wartości przedsiębiorstwa”, Difin, Warszawa 2007; „Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa”, WN PWN, Warszawa 2007; „Fuzje i przejęcia. Metody oceny opłacalności i sposoby finansowania”, WN PWN, Warszawa 2000; „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teoretyczne, przykłady i zadania”, WSPiZ, Warszawa 2004; „Zarządzanie strategiczne”, Poltext, Warszawa 1996.    

Leszek Ciulkin.
sędzia Sądu Rejonowego Od 1993 r. orzeka w sprawach gospodarczych. W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, którego zadaniem było przygotowanie projektu nowego prawa upadłościowego, a następnie nowelizacja ustawy. W roku 2008 konsultował zasady wprowadzenia do polskiego porządku prawnego upadłości konsumenckiej. Współautor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Janusz Płoch,
sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, przewodniczący Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych.  Od 1989 roku orzeka w sprawach gospodarczych, w tym w postępowaniach upadłościowych i naprawczych. W latach 1993-1996 członek komisji kodyfikacyjnej nad reformą prawa upadłościowego. W roku 2002 konsultant komisji sejmowej a w roku 2009 –komisji Senackiej w pracach nad nowelizacją ustawy Prawo Upadłościowe i naprawcze. Od 1991 roku jest wykładowcą akademickim z zakresu prawa gospodarczego – zwłaszcza w tematyce prawa upadłościowego, układowego oraz naprawczego – prowadząc zajęcia w Krajowej Szkole Sadownictwa i Prokuratury (d. KCKKSPiP). Szkoli sędziów i syndyków w ramach organizowanych  przez Ministerstwo Sprawiedliwości szkoleń, kursów i konferencji. Autor wielu publikacji z tematyki prawa gospodarczego a w tym głownie z obszaru prawa upadłościowego, układowego oraz naprawczego

Alicja Huziuk,
 prawnik, notariusz Studiowała na Uniwersytecie łódzkim. Po ukończeniu w 1968 roku studiów odbyła w Sądzie Wojewódzkim dla miasta Łodzi aplikację sądową, a po zdaniu egzaminu sędziowskiego podjęła jako asesor pracę w Sądzie Powiatowym dla m. Łodzi. Mianowana sędzią orzekała w sprawach karnych. W stanie wojennym – w trybie specjalnym przesunięta do orzekania w sprawach nieletnich. Dopiero w 1990 roku zyskała możliwość orzekania w sprawach cywilnych. W 1991 roku podjęła specjalizację w zakresie sądownictwa gospodarczego. Będąc już sędzią wojewódzkim została oddelegowana do w Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie najpierw pracowała jako starszy specjalista w Departamencie Prawnym, zajmując się legislacją z zakresu gospodarczego, a następnie przeszła do Departamentu Sądów i Notariatu, gdzie jako naczelnik Wydziału Cywilnego wykonywała czynności z zakresu nadzoru nad wszelkiego rodzaju postępowaniami cywilnymi.

Cezary Smorszczewski,
 Wiceprezes Alior Bank Od 2004 do 2007 roku Cezary Smorszczewski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. odpowiedzialnego za inwestycje kapitałowe i integrację aktywów w ramach Grupy Kapitałowej PKN ORLEN. W latach 1995 - 2004 pracował w Banku PEKAO S.A. na następujących stanowiskach: zastępca dyrektora Departamentu Rynków Kapitałowych, Dyrektora Departamentu Finansowania Przedsiębiorstw, Dyrektora Wykonawczego odpowiedzialnego za Bankowość Korporacyjną i Międzynarodową, członka Zarządu odpowiedzialnego za Bankowość Detaliczną oraz Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Bankowość Korporacyjną. Jako członek zarządu Banku PEKAO S.A. zorganizował i nadzorował Pion Bankowości Indywidualnej. Był również autorem wielu projektów w dziedzinie aranżacji kredytów konsorcjalnych, emisji papierów dłużnych, finansowania eksportu i kredytowania transakcji eksportowych. W latach 1994-1995 Cezary Smorszczewski pełnił funkcję inspektora a następnie doradcy w Biurze Inwestycji Kapitałowych Banku Handlowego S.A.

Tomasz Górczak,
wykładowca, doradca ukończył Wydział Zarządzania UW ( w latach 1975-1980) a następnie studia doktoranckie na tym samym wydziale ( w latach 1980 – 1984).  W latach 1995 – 2004 organizator i dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego WSZiM. W latach 2001-2003 kierownik studiów podyplomowych dla syndyków w EWSPiA. Autor kilkudziesięciu programów szkoleniowych i podyplomowych realizowanych w różnych jednostkach akademickich i szkoleniowych. Autor i prowadzący programy szkoleniowe w IRB (d. Centrum Prywatyzacji), KIG, PARP itp. (łącznie w latach 1989 – 2009: 186 szkoleń). W latach 1996-2004 wiceprezes Spółdzielni Doradztwa Organizacyjno-Ekonomicznego „EKSPERT” przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie właściciel firmy szkoleniowej oraz doradczo-eksperckiej „EXTOM CONSULTING” w Warszawie.  Wiceprezes Stowarzyszenia Syndyków, Rzeczoznawców i Doradców Gospodarczych Polska – Europa. Autor projektu 6 – miesięcznego (180 godzin zajęć) kursu przygotowawczego dla syndyków i dla kandydatów na syndyków do egzaminu na licencję syndyka organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Autor kilkudziesięciu opracowań o charakterze doradczo – eksperckim (biznes plany, biznes plany układowe, plany restrukturyzacyjne i naprawcze, wyceny majątkowo-restrukturyzacyjne itp.).

Ewa Hrebin,
wykładowca z przedmiotu „System podatkowy” na Uniwersytecie w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania Studia Podatkowe Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw oraz  z podatków dochodowych w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Członek Zarządu w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku oraz w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów - Oddział Regionalny w Białymstoku. Publikacje książkowe w Stowarzyszeniu Księgowych  w Polsce Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Warszawie. Publikacje artykułów w miesięczniku   „Rachunkowość” z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych oraz z rachunkowości. Długoletni pracownik administracji podatkowej, biegły rewident. Posiada również uprawnienia pedagogiczne.

Tomasz Marjański,
radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców prawnych w Warszawie, pod numerem WA-5145. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej w 2003 roku, prowadził w Warszawie własną Kancelarię Radcowską, w ramach której zajmował się doradzaniem w procesach zakładania, łączenia i przekształcania spółek oraz przy zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw. Opracowywał analizy prawne spółek, przedsiębiorstw i nieruchomości, doradzał w szeregu procesów inwestycyjnych związanych z nabywaniem nieruchomości komercyjnych i finansowaniem projektów. W ramach prowadzonej Kancelarii reprezentował przedsiębiorców i osoby fizyczne w postępowaniach przez sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych w każdej instancji oraz przed sądami polubownymi, w tym m.in. przed Piłkarskim Sądem Polubownym przy PZPN, Sądem Polubownym przy Krajowej Izbie Gospodarczej i Sądzie Polubownym przy OIRP w Warszawie. Mecenas Tomasz Marjański jest obecnie wspólnikiem w Kancelarii Prawnej M.T. Marjańscy i Wspólnicy sp. k., specjalizującej się w szeroko pojętej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Michał Las-Opolski
absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie. Od 2006 roku prawnik w kancelariach radcowskich działających w Warszawie, w których zajmował się obsługą postępowań podatkowych, a także szeroko pojętą obsługą prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Obecnie jest pracownikiem Kancelarii Prawnej M.T. Marjańscy i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie.
Sławomir Bezak
sędzia Sądu Gospodarczego. Od 2003 r. orzeka w sprawach gospodarczych w wydziale ds. upadłościowych i naprawczych. Od 1998 r. prowadził zajęcia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego m. in. w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie a także szkolenia dla pracowników urzędów skarbowych, członków rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, aplikantów radcowskich oraz syndyków, zarządców i nadzorców sądowych. Jest autorem wzorów pism w postępowaniu upadłościowym w systemie „Legalis” Wydawnictwa Becka w Warszawie.
 

dr Magdalena Gieras,
międzynarodowy Coach ICC, trener rozwoju osobistego, specjalista ds. HRM oraz marketingu, wykładowca uczelni wyższych, właściciel Career & Business Consulting Center.
Wieloletni wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia z zakresu ZZL, rozwoju osobistego, socjologii organizacji, badań rynkowych i marketingowych.
Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół psychologii organizacji i zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, a także marketingu oraz badań rynkowych i marketingowych. Uczestniczę również w programie licencyjnym z zakresu psychologii zorientowanej na proces.
Od wielu lat współpracuje jako konsultant i trener z uznanymi na rynku firmami szkoleniowymi (m.in. ISG Personalmanagement, Centrum Kreowania Liderów, Centrum Organizacji Szkoleń Menadżerskich, Future Centre Training Corporation), a także zarządza własną firmą consultingowo – szkoleniową Career & Business Consulting Center, w ramach której zajmuje się prowadzeniem audytów dla przedsiębiorstw. Zajmuje się także oceną predyspozycji kandydatów dla potrzeb rekrutacji i selekcji. Jest twórcą autorskich metod doboru pracowników. Pracuję jako coach, trener i doradca dla znanych firm na rynku polskim, w tym dla największych korporacji międzynarodowych (m.in. COMPENSA, SAP, FORTATECH, TP S.A., COMPLEX, ALFLETH, KARMAR, MAN STAR TRUCKS & BUSSES SP. Z O.O. i wiele innych – w sumie ponad 50 organizacji).
 

dr, mjr rez. Marlena Karnowska-Werner
Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie oraz Uniwersytetu Warszawskiego – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (specjalizacja socjologiczna); Ponadto ukończyła:

    * Studia oficerskie w CSSG w Kętrzynie - mjr rez. SG;
    * Podyplomowego Studium Bezpieczeństwa Państwa AON;
    * Studium Praw Człowieka przy Fundacji Helsińskiej.

W 2001 r. w Akademii Obrony Narodowej (Wydział Strategiczno-Obronny) obroniła rozprawę doktorską pt. „Migracja i jej wpływ na bezpieczeństwo państwa” uzyskując stopień doktora nauk wojskowych (bezpieczeństwo państwa).
W latach 1991 – 2007 funkcjonariusz Straży Granicznej, Kierownik Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego w Punkcie Kontroli Granicznej Warszawa – Okęcie.
Od 10 lat związana z AON, prowadzi wykłady na temat roli Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa RP i Unii Europejskiej. Prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON
Od 2007 adiunkt w Zakładzie Obrony Terytorialnej Kraju i Obrony Cywilnej, a obecnie w Zakładzie Podstaw Bezpieczeństwa.
Obserwator OBWE na Ukrainie, Białorusi, Tadżykistanie i w Gruzji.
obserwator UNHCR – w Demokratycznej Republice Konga  i Kamerunie
Uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu problematyki bezpieczeństwa oraz zapobiegania nielegalnej migracji, zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej.
Autorka wielu publikacji dotyczących zagadnień szeroko-rozumianego bezpieczeństwa.