Regulamin Odpłatności za kursy i szkolenia


O NAS

Centrum Projektów Unijnych (CPU) zostało powołane w celu wspomagania rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem oraz świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych. Do głównych zadań Biura Projektów należy pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych na inwestycje oraz rozwój Uczelni, monitorowanie i ewaluacja realizowanych projektów oraz pełna obsługa realizowanych projektów we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi WSZP.

Centrum wspomaga zainteresowane jednostki wewnętrzne w opracowaniu i planowaniu przyszłych projektów wraz z konsultacją możliwości realizacji przedsięwzięć w ramach funduszy strukturalnych.

Biuro poszukuje i nawiązuje współpracę z podmiotami ze wszystkich sektorów w celu realizacji projektów. W tym zakresie Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem może występować zarówno jako podwykonawca, partner, lider lub realizować projekt samodzielnie. Centrum wspomaga i konsultuje najlepszą formę współpracy dla każdego projektu.

Centrum Projektów Unijnych:
 • Organizacyjnie zabezpiecza merytoryczną realizację projektów;
 • Udziela informacji o dostępnych źródłach finansowania projektów;
 • Doradza przy wyborze odpowiedniego programu finansującego;
 • Udziela konsultacji i doradztwa w procesie przygotowania projektów i aplikacji;
 • Opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją;
 • Organizuje dla zainteresowanych jednostek działalność szkoleniowo- informacyjną;
 • Odpowiada za prawidłową realizację projektu ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych i wymogów dla beneficjentów, prawa zamówień publicznych, zasadami kwalifikowalności wydatków itp.
 • Utrzymuje kontakty z Instytucją Wdrażającą oraz Partnerami;
 • Monitoruje i dokonuje przeglądów stanu realizacji projektu;
 • Wspomaga Koordynatora Projektu.
 • Uczestniczy w konferencjach, seminariach i szkoleniach oraz stale inwestuje we własne zasoby wiedzy i umiejętności podnosząc kwalifikacje i jakość w obsłudze projektów.
 • Współpracuje z innymi organizacyjnymi jednostkami WSZP w zakresie ich rozwoju z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania