DOKUMENTY PRAWNE


Nauka w Studium Animacji i Nowych Mediów Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem jest płatna.

Zasady ustalania opłat za studia  określone są w Regulaminie Odpłatności danego rodzaju studiów bądź w umowie zawieranej ze słuchaczem.

Wysokość opłat na kolejny rok akademicki ustalana jest corocznie i podawana do wiadomości studentów oraz kandydatów na studia najpóźniej w terminie do końca maja poprzedniego roku akademickiego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Wysokość czesnego dla studentów szkoły jest stała przez cały okres studiów.

W ściśle określonych przypadkach, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Odpłatności, wysokość czesnego może wzrosnąć corocznie maksymalnie o 5 %.

Decyzję o podwyższeniu czesnego podejmuje Założyciel i ogłasza ją przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Tabele opłat na dany kierunek studiów –kursów- szkoleń: